زندگی نیست به جزدیدن یار
زندگی نیست به جزعشق
به جز حرف محبت به کسی
ورنه هرخار و خسی
زنذگی کرده بسی
زندگی تجربه ی

زندگی نیست به جزدیدن یار

زندگی نیست به جزعشق

به جز حرف محبت به کسی

ورنه هرخار و خسی

زنذگی کرده بسی

زندگی تجربه ی تلخ فراوان دارد

دو سه تا کوچه وپس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد

🍃🌷 @bsmsq