❌ @bsmsq

❌سه حرف آخر کوروش :

تابوتم را پزشکان حمل کنندتا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلو مرگ را بگیرد .

❌ تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد.

❌دست هایم را از تابوت بیرون بگذارید تا بدانند که باید با دست خالی رفت...

#کانال_دنیای_پیامڪهای_ناب

#به_ما_بپیوندید

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷