‍ زیبایی‌های زندگی:

❣️راستی در گفتـار

❣️ادب در ڪلام ،

❣️تقدم در سلام

❣️وفا در عهـد،

❣️استقـامت در ڪار

❣️عفـو در قـدرت،

❣️حیـا در نگـاه

❣️ شـرم در گنـاه

🌱🌺🍃🌺🍃🌺🌱

👉 @bsmsq