جالبه👌👌👌🌿🌸

◾️فردی در ترافیک جلوی ما بپیچید: احمق

ما که جلوی دیگران می پیچیم: زرنگ

کسی جواب تلفن ما را ندهد: بی معرفت

ما که جواب ندهیم: گرفتار

فرد بلندتر از ما: دراز

کوتاهتر از ما: کوتوله

همکار جزئی نگر: ایرادگیر و وسواسی

ما جزئی نگرتر باشیم: دقیق

فردی لیوان آب ما را چپه کرد :کور

پای ما به لیوان دیگری خورد: شعور ندارد لیوان را سر راه قرار داده

دنیای قضاوت ها یعنی تحلیل رفتار و گفتار دیگران بر اساس نیازها و ارزش های خودمان...

#ارسالی_بهارخانم

@bsmsq