🍁 @bsmsq

شیطان را پرسیدند کدام طایفه را دوست داری؟ ، گفت : دلالان را

گفتند :‌ چرا؟

گفت : از بهر آنکه من به سخن دروغ از ایشان خرسند بودم ،

ایشان سوگند دروغ نیز بدان افزودند