طبق اعلانات نجومی

❣@bsmsq❣

📆امروز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه 1395

مصادف با هفتم جمادی الثانی

قمر در صورت فلکی جوزا میباشد

🔅عقد و ازدواج

🔅مسافرت

🔅نقل مکان

🔅صله ارحام

🔅امور جاری

نیک است

💠💠💠💠💠💠💠

طبق اختیارات ایام

بنا به فرموده آقا امام جعفر صادق(ع)

اینروز بسیار نیکوست برای هرکار

ازجمله

🔅عقدو ازدواج

🔅خریدو فروش

و...

👶مولود اینروز خوشقدم و نیکو باشد.

📗📗📗📗📗📗📗📗

❣@bsmsq ❣

#به_ما_بپیوندید🍇👆👆