دوست ‌‌مجازی 
نمیدانم از کدام شهری!
پیری یاجوان؟
نزدیکی یادور؟ 
اما میدانم 
همسفریم ومقصد مشترکمان یکیست
دعای

دوست ‌‌مجازی

نمیدانم از کدام شهری!

پیری یاجوان؟

نزدیکی یادور؟

اما میدانم

همسفریم ومقصد مشترکمان یکیست

دعایم برایت سعادتِ دنیا وآخرت است.

"آمین یارب العالمین"

join 🆔 @bsmsq