.

سطح توقع ت را از آدم ها...

به منفی صفر برسان؛

آدم های شعاری...

لبخندهای تصنعی...

دوستت دارم های تهوع آور!

آدم ها ...

از جنس مترسک های سرجالیز شدند

به همان پوشالی...

به همان بی احساسی؛

می آیند،...

می روند...

تَه مانده ی عُقده های درون شان را...

روی تو بالا می آورند؛

حق مسلم خود می دانند ...

دیگران را آزار دهند...

آدم ها شبیه آدم های قدیم نیستند...