....

و حضورت

برگهای سفید مریم را

بر انگشتان نسیم میرقصاند

درمن دخترکی

به عشق تو

تابستان پوشیده

و سبدسبد

لبخندهای داغ تو

بر لبانش ریسه می رود...

🦋