.🍃🌺🍃🌟🍃🌺🍃🌟🍃

🌷چرا زندگی رو سخت میکنی؟!🌷

🌸دلتنگ کسی شدی؟-----زنگ بزن

🌼میخوایی کسی رو ببینی؟--دعوت کن

🌸میخوایی بقیه درکت کنن؟--توضیح بده

🌼سوالی داری؟-----بپرس

🌸چیزیی میخوایی-----برو دنبالش

🌼از چیزی خوشت میاد؟-----حفظش کن

🌸از کسی خوشت نمیاد؟-----ترکش کن

🌼عاشق کسی هستی؟-----بهش بگو

🌸ما فقط یکبار زندگی میکنیم

🌼سخت نگیر و ساده باش

🌸و زندگی کن...!

❣

🌸🍃🌺