هزار جور اشتباه می کنیم

و هر بار خودمان را

با دفعه اول بود "

"دیگر تکرارش نمی کنم"

توجیه می کنیم..!

اما گاهی

لابه لای همین دفعه اولی ها

قلبی ،

غروری ،

حرمتی ،

چنان می شکند که تا آخر عمر

ترمیم شدنی نیست!

گاهی برای نابودی یک نفر ،

یک بار اشتباهمان کافیست …!

🌸🌸🌸👌👌👌