•┈┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈┈•

💠 تمام خیر در سه چیز جمع شده است :💠

1⃣ نگاه 2⃣ سکوت 3⃣ سخن

1⃣ 👈 هر نگاهى که پندى در آن گرفته نشود،

فراموشى است.

2⃣ 👈 هر سکوتى که اندیشه اى در آن نباشد، غفلت است.

3⃣ 👈 هر سخنى که ذکرى در آن نباشد، بیهوده است.

🌷خوشا بحال کسى که:

⬅️ نگاه او پند، سکوت او اندیشه و سخن او ذکر باشد، بر گناهش گریسته و مردم از شرش در امان باشند.

❤