به جای قربانی کردن

درختی بکاریم

نذر کنیم بیدار شویم

که با ریختن خون جانوری دیگر

از ما رفع بلا نمیشود!

قربانی کنیم

نه با چاقو بلکه با عشق

منیت ها

غرور

خودخواهی

و نفس خود را...

✨🦋