پیشکش

نگاه مهربونتون

در این روز زیبای بهاری

گل را برای

زندگیتان

وکوتاهی عمرش

رابرای غمهایتان آرزومندم

لبتان غنچه لبخند

دلتون شاد

و روز و

روزگارتان بر وفق مراد

چهارشنبه تون شاد و زیبا

🌼🌸

@bsmsq

  دانلود ویدئو