🍁 @bsmsq

روزی عربی نزد قاضی رفت

و گله کرد که مردی پارس ، کفش او را در مسجد دزدیده است

قاضی سخن او را شنید و گفت

پرونده بسته شود!

حاضران شگفت زده از قاضی پرسیدند چرا این گونه حکم کردی؟!

قاضی گفت : نه عرب کفش می پوشد

و نه مرد پارسی به مسجد رود!

👤 عبید زاکانی