تحقیقات نشان میدهد استرس و شادی هر دو #واگیر دارند و بودن در کنار افرادی که شاد و یا افسرده هستند به طور مشخص و مستقیم بر روح و روان ما تاثیر میگذارد !

شاد باشید و شادیتونو منتقل کنید

🔑 @bsmsq

  دانلود ویدئو