: .

.

زندگی را ورق بزن...

هر فصلش را خوب بخوان...

با بهار برقص...

با تابستان بچرخ...

در پاییزش عاشقانه قدم بزن...

با زمستانش بنشین و چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش...

زندگی را باید زندگی کرد، آنطور که دلت می گوید.

مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری!

.

: زندگی راباید زندگی کرد حتی اگر خسته ازدنیا و آدمهایش باشی.

🍁🍁🍁🍁🌸🌸🌸👌👌👌👌