سه چیز تحملش خیلی سخته ;

حق با تو باشه ولی بهت زور بگن !

۲،بدونی دارن بهت دروغ میگن ولی نتونی ثابت کنی

 ۳،نتونی �

سه چیز تحملش خیلی سخته ;

حق با تو باشه ولی بهت زور بگن !

۲،بدونی دارن بهت دروغ میگن ولی نتونی ثابت کنی

۳،نتونی حرف دلتو بزنی ومجبور باشی سکوت کنی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❅•| @bsmsq |•❅