...

خدایا!

اندیشه و احساس مرا

در سطحی پائین میاور

که زرنگی‌های حقیر و

پستی‌های نکبت‌بار و پلید

"شبه آدم‌های اندک"

را متوجه شوم، 

چه، دوست‌تر می‌دارم "

بزرگواری گول‌خور" باشم، 

تا هم‌چون اینان، "کوچک‌واری گول‌زن"...

#دکتر_شریعتی

✨🦋