قصهِ شهریور

دارد به پایان می رسد

و من هنوز

به خانه ام نرسیده ام!

اصلا بی خیال شهریور

قصه ی مهر و آبان را بباف!

قصه پاییز و رنگها

شهریور

سر به هوا می شود

🦋🦋🥀🥀🥀