تغییردر نحوه امتحان گرفتن

سال 1375: به سوالات زیر پاسخ دهید

سال 1380 : به پنج سوال از سوالات زیر پاسخ دهید.

سال 1385: پاسخ صحیح را از میان گزینه ها پیدا کنید.

سال 1390: هر یک از سوال یک یا دو را بنویسید .

سال 1395 : لطفا فقط سوالات را بخوانید .

سال 1400 : از اینکه سر جلسه امتحان امدید متشکریم (همه قبولید)😐😐😐

😜 @bsmsq 😜