📛جالبه بخونید

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت :

بشکن و بخور و برای من دعا کن.

بهلول گردوها را شکست و خورد اما دعا نکرد .

آن مرد گفت :

گردوها را می خوری نوش جان ،

ولی من صدای دعای تو را نشنیدم..

بهلول گفت :

مطمئن باش اگر در راه خدا داده ای ، خدا خودش صدای شکستن گردوها را شنیده است .

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن..

که خواجه خود روش بنده پروری داند.

join🔜 🆔 @bsmsq

¯\_(ツ)_/¯