فقیری به ثروتمند گفت: 
سلام علیکم
کجا تشریف می برید؟

ثروتمند گفت: 
قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم

تو کجا می روی؟
فق

فقیری به ثروتمند گفت:

سلام علیکم

کجا تشریف می برید؟

ثروتمند گفت:

قدم میزنم تا اشتها پیدا کنم

تو کجا می روی؟

فقیر گفت:

من اشتها دارم

قدم می زنم تا غذا پیدا کنم…

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷