📝

✍هیچوقت هیچ چیز را بی‌جواب نگذار!!

🔸 نگاه مهربان را با لبخند..

🔸 دورنگـی را بـا خــلوص..

🔸 مسئولیت را با وجدان..

🔸‌ بی ادبی را بـا سـکوت..

🔸 خشــم را بـــا صبـوری..

🔸 پشتکار را بـا تشـویق..

🔸 کینــه را بــا گـذشـت..

🔸 گنـاه را بــا بخــشش..

🔸 دلـمرده را بـــا امیــد..

🔸منتظر را بــا نــویــد..

@bsmsq 🍃🌺