گاهی حجم دلتنگیهایم آنقدر زیاد میشودکه. . . .

دنیا با تمام وسعتش برایم تنگ میشود . . . !

دلــــــــتـــنــگـــــــ ــــم . . . !

دلتنگ کسی که گردش روزگارش به من که رسید از حرکت ایستاد . . . !

دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید . . .

... دلتنگ خودم . . .

خودی که مدتهاست گم کرده ام

🍁🍂🍁🍂