جمعه‌ها را باید قاب گرفت.

درست مثل همان عکس های

قدیمی و خاک گرفته ی روی دیوار.

انگار جمعه ها

ماندگار ترین روزهای

آفرینش اند...

تلخی ها و شیرینی هایش،

قاب می شوند و می چسبد

به دیوارخانه ی دلت

مثل لبخند های مادر بزرگ

در آن عکس قدیمی

یا مثل گریه های من

در آغوش مادر،

که با دیدنش در عکس های قدیمی، همیشه لبخند می زنم

❣

🌸🍃🌺