مهربان باش و به هر کسی میرسی لبخند بزن !

تو نمی دانی به آدمها چه می گذرد. شاید لبخندت برای شان مانند گنجی ارزشمند باشد و آنها بسیار به آن محتاج باشند. انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند.

🆑 @bsmsq