🍃🕯 فال شمع16اسفند🕯🍃

❣@bsmsq❣

فروردین🕯🍃 به یک سفر سیاحتی یا زیارتی میروید

اردیبهشت🕯🍃  یک هدیه بزرگ و گران قیمت برای شرکت در یک ضیافت یا مهمانی مجلل خواهید خرید.

خرداد🕯🍃  بزودی از یک عشق خوشحالی فراوان خواهید داشت.

  تیر🕯🍃مسافرت به مناطق گرمسیر داخل کشود

مرداد🕯🍃   به ارتباطی بسیار خوشایند و دوستانه با شخصی که دارای موقعیت ویژه ای از نظر اجتماعی و شغلی است دست خواهید یافت.

شهریور🕯🍃 در کارهای (در شغل) خود انسان موفقی هستید. در آینده موقعیت های بسیار بهتری در انتظارتان خواهد بود. سعی کنید از فرصتهایی که پیش رویتان قرار می گیرد نهایت استفاده را ببرید.

❣@bsmsq❣