دوست دارم رد کنی تنهایی پاییز را

عادت دلتنگی این فصل دردانگیز را

🍁🍂🍁🍂🍁

تاکنارمن تویی،فردوس می خواهم چه کار؟

دوست دارم له کنم ، هر درد حلق آویز را

🍁🍂🍁🍂🍁

شهر ها را کو به کو گشتم تو را پیدا کنم

ارگ بم ، چاقوی زنجان ، قالی تبریز را

کاش روزی می رسید از گریه بیدارم کنی

پر کنی ،خالی کنی این قلب ناپرهیز را

🍂🍁🍂🍁🍂

کاش پیدایت شود، ای کاش پیدایم کنی

دوست دارم خنده های نم نم و یکریز را

#حسن_خلجی

❣ @bsmsq ❣