آخرپاییزنزدیکه

وهمه دم میزنند

ازشمردن جوجه هااماتوبشمارتعداددلهای راکه به

دست آورده ای

وتعدادلبخندهایی

که برلب نشانده ای

لحظه هاےپایانےپاییز شاد شاد

@bsmsq

  دانلود ویدئو