دیشب خونه عموم اینا مهمونی بودیم، سر شام به زن عموم گفتم:

خودتم بیا بشین بخور اینقد نمی خواد به ما تعارف کنی.

.

.

زن عمومم گفت: من نخورده نیستم شما بفرمایید 😐

کلا نابود شدم😐😐😐😐

😂 @bsmsq