🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاریخ : سه شنبه 28 فروردین 1397

💫#فروردین :🌿 سو تفتهمی بین شما و یکی از دوستان ایجاد میشود🌿

💫#اردیبهشت :🌿 از طرف کسی کمکی دریافت خواهی کرد🌿

💫#خرداد :🌿 شخصی که مدت طولانی با شما در ارتباط بوده به شما علاقه مند است🌿

💫#تیر :🌿 کسی با تجربیات ناکافی خود به شما پیشنهادی میدهد🌿

💫#مرداد :🌿 تلاش کنید که روزهای روشن و خوشی نزدیک است🌿

💫#شهریور:🌿 تمام فکر و ذکر خود را معطوف کار کنید🌿

💫#مهر :🌿 به شخصی که دوستش دارید پیشنهادی میکنید🌿

💫#آبان:🌿 کمی غرور خود را کنار بگذارید🌿

💫#آذر:🌿 کمی از توقعات خود کم کنید🌿

💫#دی :🌿 قضاوت در مورد موضوعی میکنید🌿

💫#بهمن:🌿 خبری خوش بگوشتان خواهد رسید🌿

💫#اسفند: 🌿همه چیز آنطور که مورد انتظار است پیش نخواهد رفت🌿

@bsmsq