🌾

به نام خدا

سنگ ها را نمی دانم...

اما گنجشک ها مفت نیستند.

قلبشان می تپد.

نگوئید سنگ مفت ،گنجشک مفت

بعضی آدمها؛ناخواسته؛همیشه متهم اند!

بخاطر سکوتشان.

مهربانیشان.

گذشتشان.

بی کینه بودنشان.

کمک نخواستنشان

بی آزار بودنشان!

گویی جان می دهند برای اتهام بستن

و از همه بدتر اینکه خوبی هایشان زودتر فراموش می شود

پی نوشت:

راستی گفته بودم

اگر روزی گذشت و فراموشم شد

که بگویم: « صبحت بخیر »

و مثل کودکان

مشغول خط خطی کردن دفتر بودم

از بهت و سکوتم دلگیر نشو

و فکر نکن چیزی میان ما عوض شده است؛

وقتی نمی‎گویم: « دوستت دارم »

یعنی: بیشتر دوستت دارم..