هرازگاهی خودت را هرس کن ....🌹🍃

🍃هرازگاهی خودت را هَرَس کن...

شاخه های اضافیت را بزن...

پای تمام شاخه های بریده ات بایست...

تمام سختی هایت... دردهایت...

باغبانی کن خودت را...

خاطرات بدت را...

سَبُک کن فکرت را ،

از هر چه آزارت می دهد...

ریاضیدان باش...

حساب و کتاب کن...

خوبیهای زندگیت را جمع کن...

آدمهای بدِ زندگیت را کم کن...

همه چیز خوب می شود...❤💫

❣

🌼🍃🌸