تقدیم بشما خوبان :

اسمش را میگذاریم " دوست مجازی "

اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته

وقت میگذارم برایش

وقت میگذارد برایم

نگرانش میشوم

دلتنگش میشوم

وقتی در صحبت هایم ، به عنوانِ " دوست " یاد میشود

وقتی سنگ صبور دردها و غصه هایم میشود

وقتی همراه خوشی ها و شادیهایم میشود

مطمئن میشوم که حقیقی ست

هر چند کنار هم نباشیم

هر چند فرسنگها فاصله داشته باشیم

هر چند موقع درد و دل ، چشم در چشم نباشیم

من برایت سلامتی و شادی آرزو دارم

هر کجا که باشی ؛ هر کجا که هستی . . .

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌

🍃🍂🍃🍂🍃