🍃🕯 فال شمع14اسفند🕯🍃

❣@bsmsq ❣

مهر🕯🍃  مراقب یک خسارت کوچک مالی یا گم شدن شیئی در خانه خود باشید.

آبان🕯🍃  در زندگی زناشویی شما گرمی و شور و اشتیاقی وصف ناپذیر پدید خواهد آمد.

آذر🕯🍃  اقبال شما هرچه در زندگی جلوتر می روید بلندتر و به روشنی بیشتری دست یافته و خوشبخت تر خواهید بود.

دی🕯🍃  انتظار روشن شدن مسئله یا مشکلی خانوادگی یا شغلی و یا مالی را دارید که با نتیجه ای مثبت به پایان خواهد رسید و آنچه را که در این باره انتظارش را داشته اید برای شما به خوبی تمام خواهد شد.

بهمن🕯🍃  به ارتباطی بسیار خوشایند و دوستانه با شخصی که دارای موقعیت ویژه ای از نظر اجتماعی و شغلی است دست خواهید یافت.

اسفند🕯🍃  خبری را که مدتهای طولانی در انتظار رسیدن به آن بوده اید به شما خواهد رسید.

❣@bsmsq ❣