🍃🕯 فال شمع16اسفند🕯🍃

❣@bsmsq❣

مهر🕯🍃   تحت تاثیر یک سازش و آشتی دوستانه پس از یک قهر و جدایی عاطفی به آرامش بسیار دست خواهید یافت.

آبان🕯🍃   یک شادی بسیار بزرگ از صحبتهایی که با یک آقا انجام می دهید دارید.

آذر🕯🍃  مانعی سر راه شماست که با بردباری موفق خواهید شد آن را از سر راهتان بردارید و به مقصود خود نائل شوید.

دی🕯🍃  کارت (مراد) شما صد در صد به آنچه در نیت دارید خواهید رسید.

بهمن🕯🍃  برای کسالتی مختصر از نظر جسمی یا روحی به نزد پزشک خواهید رفت. یا برای انجام کاری قانونی به نزد وکیل یا قاضی خواهید رفت.

اسفند🕯🍃 در مسائل عشقی با دقت و مراقبت بیشتری عمل نمایید تا نتیجه مطلوب و دلخواه را بدست آورید.

❣@bsmsq❣