بیا باور ڪنیم دنیا هنوز هم مثل شب زیباست
زمینش هست، خُدایش مهربان با ما
چقدر ازغم سرودیم و چقدر باغصه سر ڪردیم
�

بیا باور ڪنیم دنیا هنوز هم مثل شب زیباست

زمینش هست، خُدایش مهربان با ما

چقدر ازغم سرودیم و چقدر باغصه سر ڪردیم

رهایش ڪن، ڪمی بگذر

بیا باور ڪنیم دنیا، برای زندگی زیباست....

🌙✨🌟🌟🌟🌟

@bsmsq