🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷

✍💎

سنگریزه" ریز است و ناچیز ...

اما اگر در جوراب یا کفش باشد ،

ما را از راه رفتن باز می‌دارد !!!

در زندگی هم ؛ بعضی مسائل ریزاند و ناچیز ...

اما مانع حرکت به سمت خوبی ها و آرامش ما میشوند !!!

کم احترامی یا نامهربانی به والدین ؛

نگاه تحقیرآمیز به فقرا ؛

تکبر و فخرفروشی به مردم ؛

منت گذاشتن هنگام کمک کردن ؛

نپذیرفتن عذر خطای دوستان ؛

بخشی از سنگریزه های مسیر تکامل ما هستند !!!

آنها را بموقع کنار بگذاریم...

تا از زندگی لذت ببریم..🤗🌺🤗

🍃

🌺🍃

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷