شیطان به خدا گفت:

به عظمت و بزرگیت

تا قیامت

بندگانت را

گمراه خواهم کرد!!

خدا به شیطان فرمود:

به عظمت و بخشندگیم

تا قیامت

بندگانم را میبخشم..🤗😇

👆با وجود چنین خدایی غم نباشد

پس

شاد و امیدوار زندگی کنید..🌻🌹🌻

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷