🌹ای خوشا وقتی ڪه بگشایم
💞 نظر بر روے دوست
🌹سر نهم در خط جانان
💞جان دهم بر بوی دوست
🌹من نشاطی را نمی‌جویم 
�

🌹ای خوشا وقتی ڪه بگشایم

💞 نظر بر روے دوست

🌹سر نهم در خط جانان

💞جان دهم بر بوی دوست

🌹من نشاطی را نمی‌جویم

💞به جز اندوه عشق

🌹من بهشتی را نمی‌خواهم

💞به غیر از کوی دوست

شمس تبریزی

@bsmsq