اهای ...

فروردینی های تک و تک پر

.................................

اردیبهشتی های منطقی وخاص

..................................

خردادی های احساساتی و مهربون

..................................

تیری های محکم و مهربون

..................................

مردادی هایی که ارزوی همه اید

..................................

شهریوری هایی که خدا هواشونو داره

...................................

مهرماهی های با لیاقت

....................................

آبانی های با وفا

....................................

آذری های مغرور

.....................................

دی ماهی های جذاب خاص

....................................

بهمنی هایی که جزوه بهترین هااید

....................................

اسفندی های خوش مرام

󾫻󾫺󾫻󾫺󾫻󾫺󾫻󾫺

پاییزتون مبارک

🌹 @bsmsq