✨هیچ شبے، پایان زندگے نیست!

از وراے هر شب،

✨دوبارہ خورشید طلوع مےڪند

و بشارت صبحے دیگر مےدهد.

✨این یعنے امید هرگز نمےمیرد...

امیدتون روز افزون و شبتون خدایی💖

@bsmsq

  دانلود ویدئو