⁣خانه پدربزرگ را دوست داشتم
ظهرکه می شد بوی غذا تمام اتاق را پر میکرد
آفتاب روی سفره ی مادربزرگ پهن میشد وطعم غ

⁣خانه پدربزرگ را دوست داشتم

ظهرکه می شد بوی غذا تمام اتاق را پر میکرد

آفتاب روی سفره ی مادربزرگ پهن میشد وطعم غذا را دلچسب تر میکرد

کاش آنوقتها هیچ وقت تمام نمیشد

💦Channel: @bsmsq 💯

💕💎🔱💎🔱💎🔱