@bsmsq

بیماری MS با کندر قابل درمان است

براساس تحقیقات کندر قابلیت درمان ام اس را دارد ودر آلمان از این گیاه برای �

@bsmsq

بیماری MS با کندر قابل درمان است

براساس تحقیقات کندر قابلیت درمان ام اس را دارد ودر آلمان از این گیاه برای درمان بیماری MS ،درمان سرطان مغز و جلوگیری ازخونریزی روده استفاده میکنند