🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1397

💫#فروردین :🌿شادی و رضایت در عشق داری🌿

💫#اردیبهشت :🌿به دنیا آمدن یک کودک🌿

💫#خرداد :🌿رفاه, آسایش 🌿

💫#تیر :🌿موفقیت در آینده و شادی به دست می آوری 🌿

💫#مرداد :🌿معاشقع, به دست آوردن ثروت🌿

💫#شهریور:🌿 یک دوست یا یک هم پیمان قدرتمند🌿

💫#مهر :🌿مهمان عزیز و سرزده برایت می آید🌿

💫#آبان:🌿 به تعویق افتادن موضوعی🌿

💫#آذر:🌿کنجکاوی ای که باعث دردسر می شود🌿

💫#دی :🌿 منتظر اتفاق عجیب و غریب باش🌿

💫#بهمن:🌿 دلگرمی خواهی داشت برای پیشرفت🌿

💫#اسفند: 🌿 بهبود مسائل مالی🌿

@bsmsq