#افلاطون می گوید:

افرادی که با ما هم عقیده هستند،

به ما آرامش می دهند.

و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند، به ما دانش...!

آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد، و برای چگونه زندگی کردن به دانش...

چقدر این جمله دلنشینه:

افکار هر انسان میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند!

خود را در محاصره افراد #موفق قرار دهید.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❅•| @bsmsq |•❅