زندگی لنگر می خواهد.

چیزی که آدم را سر جایش نگه دارد ،

چیزی که نگذارد فاصله آدم از ساحل

آرامش زیاد شود ،

چیزی که نگذارد امواج آدم را بکشاند به ناکجا .

حالا لنگر آدم گاهی یک آدم دیگر است ،

گاهی یک فکر و اعتقاد است ،

گاهی ایمان است ،

گاهی عادت روزانه است ،

گاهی کار است ،

گاهی یک جمع دوستانه است ،

گاهی یک دوره خانوادگی است ،

گاهی یک باشگاه ورزشی است ،

گاهی چهار تا کتاب است ،

گاهی یک مشت خاطره است .

لنگر هر کس هر چه هست فاصله اوست با سرگردانی در دریای روزگار ،

فاصله اوست تا گم شدن ،

فاصله اوست با آوارگی .

🍁👌🍂👌🍁👌🍂