یک نفــــر باید باشد

بهشت کند این اردیبهشت را

یک نفر باید باشد

این روزها

کنارِ هر درختِ پرشکوفه ای

با ذوق و حوصله

عکس های هنری بگیرد از دلدادگی هایمان

یک نفر باید باشد

که مردانه پای تمامِ خاطراتش بماند

تا با هر بارانِ پاییز

دلمان به جرمِ خاطراتِ اردیبهشت

قصاص نشود

یک نفر باید باشد

بماند و

تمام اردیبهشت های عمرمان را

خاطره بسازد!

یک نفر باید باشد

که تنظیماتِ پیش فرضش

فقط حالتِ "مـــــاندن"داشته باشد!

✨🦋