‏همیشه دوست داشتم از این آدمای درون گرای مرموزی باشم که همه در عجبند که یعنی تو زندگیش چی داره میگذره؟ 🤔

ولی متاسفانه یه برون گرای اسکل از آب دراومدم که کافیه یه شنونده پیدا کنم تا هم فی خالدون زندگیم رو براش تعریف کنم

😁😁😁